Všeobecné podmínky

Provozovatelem internetového obchodu Zabicom.cz je Ing. Michal Pernica, IČ: 03439143, DIČ: CZ8801126015, Řadová 332/12, 70030, Ostrava-Výškovice, Česká republika

Nákupem v našem eshopu souhlasíte se všemi obchodními podmínkami, reklamačním řádem a dodacími podmínkami v plném rozsahu.

Odstoupení od smlouvy

V případě uzavření smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku má zákazník právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Právní úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, musí být prodávajícímu doručen nejpozději do 14 dnů od převzetí plnění. 

Byla-li smlouva uzavřena v průběhu veletržní či podobné akce konané mimo obvyklé prostory prodávajícího, tato lhůta činí 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy (nedošlo-li dosud k dodání zboží, činí tato lhůta 1 měsíc). To neplatí ohledně smluv, u nichž si spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky. U smluv na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele podle katalogu dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti dodavatele a za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při plnění uzavřené nebo jiné smlouvy má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží. V těchto případech se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží. 

POZOR:
- Vrátit je možné pouze zboží nepoškozené, kompletní, čisté a pokud možno zabalené v původním balení, ve stavu a hodnotě, v jakém spotřebitel zboží převzal. V souladu s §458 občanského zákoníku, v případě že spotřebitel vrátí zboží nekompletní či poškozené, má prodávající právo vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Počítačové programy není možné vrátit byl-li otevřen či poškozen originální obal
- Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží upravené podle jeho přání nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlému opotřebení, zkáze či zastarání.
- Záruka na zboží je v tomto případě poskytována dle občanského zákoníku.

Omezení odpovědnosti

I přes naše maximální úsilí o uvádění co možná nejúplnějších a nejpřesnějších informací o prodávaném zboží mohou některé texty nebo vyobrazení obsahovat chyby či nepřesnosti, způsobené nedostatky v informacích přebíraných od třetích stran.

Provozovatel internetového obchodu Zabicom.cz proto nemůže převzít žádnou záruku přesnosti či úplnosti uveřejněných informací o jednotlivých produktech a nenese tedy odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout použitím těchto informací.

U výrobků zařazených do nabídky s nesprávnými údaji (včetně ceny) má provozovatel internetového obchodu Zabicom.cz právo odmítnout či zrušit každou objednávku založenou na chybných údajích – v jakémkoli stadiu jejího zpracování. Případné platby provedené zákazníkem předem na účet společnosti budou neprodleně vráceny.