Reklamační podmínky

Zákonná práva domácích spotřebitelů jsou chráněna záruční lhůtou, která je na spotřební zboží dle Občanského zákoníku obecně stanovena na 24 měsíců.

Vztahy s podnikatelskými subjekty (živnostníci, fyzické osoby, právnické osoby, státní i neziskové organizace) se řídí dle Obchodního zákoníku. V tomto případě záruční lhůtu určuje konkrétní dovozce či výrobce a zpravidla je stanovena v délce 6 měsíců.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně  návodu na obsluhu, bezpečtnostních výstrah a dalších pokynů a následně se těmito informacemi důsledně řídit.

POZOR – návod k použití nemusí být vždy součástí dodávky – např. u výrobků s obecně známým způsobem použití. Naopak u složitějších zařízení je nutné mít návod k dispozici, aby mohl být výrobek uveden do provozu předepsaným způsobem (chybějící návod je nutné si nejprve vyžádat).

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji reklamovat.

Ke každému zboží je přikládána faktura, která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen (v závislosti na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními a Všeobecnými obchodními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu / převzetím zásilky od dopravce.

Pokud spotřebitel během prvních šesti měsíců od zakoupení výrobku zjistí, že výrobek je vadný, tedy není ve shodě s kupní smlouvou, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou – § 616 zákona č. 40/1964 Sb., v pl. znění. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Jestliže se vada projeví až po uplynutí šesti měsíců od koupě výrobku a jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo dle svého uvážení buď na výměnu věci, nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Stejná práva má kupující i v případě, že se potřetí vyskytne tatáž vada, která již byla dvakrát záruční opravou odstraněna, stejně jako v případě, kdy se současně projeví alespoň tři různé odstranitelné vady, pro něž není možné věc řádně užívat.

Pokud se na věci projeví neodstranitelné vady, které však nebrání řádnému užívání věci, může kupující kromě výměny věci a odstoupení od smlouvy požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

 

Zánik záruky

  • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí – veškeré zásilky odesíláme pojištěné)
  • mechanickým poškozením
  • neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením, obsluhou či skladováním
  • použitím, které je v rozporu s návodem k použití, nebo obvyklým způsobem použití
  • používáním zboží v podmínkách, které jsou v rozporu v podmínkách uvedených v dokumentaci
  • poškozením vnějšími vlivy nebo živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo opotřebením
  • porušením ochranných pečetí a nálepek (pokud na výrobku jsou)
  • zboží poškozené zapojením odporujícím příslušným normám

 

Adresa pro reklamace

 

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

 

Michal Pernica - Zabicom.cz

Vrbická 406/134

71300 Ostrava - Heřmanice